هر لحظه از زندگی، انسان شاهد اتفاقاتی است که درس های زیادی به وی میدهد. دوستانی که به دشمن تبدیل شده و دشمنانی که به دوست… روزگار فشار عجیبی را وارد نموده و این فشار ها ثابت می سازد که عقل محدود بوده و از درک همه چیز عاجز است. با این حال باز هم دنبال راه حل دنیوی گشته و گشته و این ذهن سر در گم است که هر آن به مسیری غیر منحرف می شود. پاسخ کوتاه است، از داشته هایت بگذر اما این که داشته ها مشترک باشد چطور؟ چند سال بعد شاید زندگی چنین نباشد اما قطعا روز های سخت هیچ گاه از یاد انسان ها نمی‌رود. شاید اشخاص و اتفاقات فراموش شوند، اما مطمئنا سختی ها فراموش نخواهد شد.