معرفی و دانلود کتاب «چرا عقب مانده ایم»

چرا عقب مانده ایم گزیده ای از کتاب های روان شناختی زیبایی است که باعث شد تحول جدید در رفتار های اجتماعی بنده ایجاد نماید.